?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 贵州챕培训Є起源介?- 贵州海岸线户外拓展有限公?/title> <meta name="Keywords" content=""> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <!--筑巢ݷ--> <script> var __CONTEXT_PATH = "/cmsadmin"; var _contextPath = ""; var _templatePath = "/tpl/demoprd/pdcleansky/"; var _resBasePath = "/res/demoprd"; var _forbidF5 = true; var _forbidCopy = false; var _forbidContextMenu = false; </script> <link href="/template/gyhwtz/lib/cms.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="javascript" src="/template/gyhwtz/lib/jquery.js"></script> <script language="javascript" src="/template/gyhwtz/lib/common.js"></script> <script language="javascript" src="/template/gyhwtz/lib/tpl.js"></script> <link href="/template/gyhwtz/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/gyhwtz/lib/png.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/gyhwtz/lib/menu.js"></script> <!--筑巢ݷ--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/gyhwtz/lib/YH.css.css"/> <script type="text/javascript" src="/template/gyhwtz/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/gyhwtz/js/nav.js"></script> <!-- saved from url=(0013)about:internet --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lib/YH.css.css"/> <script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/nav.js"></script> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <h1><a href="http://aiyiwatch.com/">ļƱ</a></h1> <div id="6waswvsz2" class="YH_top"> <div id="6waswvsz2" class="YHtop"> <div id="6waswvsz2" class="rk"> 好,欢迎光临“贵州海岸线户外챕限公司؝网站! </div> <div id="6waswvsz2" class="YHtopnav"> <ul> <li><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/22432/stat/"></script></li> <li><a style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://aiyiwatch.com','贵州챕培训Є起源介?- 贵州海岸线户外拓展有限公?)">收藏站</a></li> <li><a href="/sitemap.html" title="网站地图">网站地图</a></li> <li><a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="6waswvsz2" class=" clearit"></div> <div id="6waswvsz2" class="YHheader" style="padding-top:15px"> <div id="6waswvsz2" class="YHheader_logo"> <a href="/"><img src="/uploads/logo/20180326044102.png" alt="贵州海岸线户外拓展有限公?/></a> </div> <div id="6waswvsz2" class="header_phone"> <p> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/seach/index.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/seach/" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="22" class="cpkey" value="" /> 顆 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 顤 <input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" style="border-radius: 5px;cursor:pointer" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/gyhwtz/images/YHhead_link_input.png" align="top" width="53" height="21" > </form> </p> </div> </div> <div id="6waswvsz2" class="clearit"></div> <div id="6waswvsz2" class="YHnav"> <div id="6waswvsz2" class="YHnav"> <div id="6waswvsz2" class="YHnav_z"> <ul id="YHnavul" class="cl"> <li> <a href="/">网站首页</a> </li> <li> <a href="/news/">新闻中弨</a></li> <li> <a href="/about/">走进我们</a></li> <li> <a href="/supply/">챕项目</a></li> <li> <a href="/about/about4.html">师资ɛ量</a></li> <li> <a href="/download/">基地屿</a></li> <li> <a href="/buy/">案例屿</a></li> <li> <a href="/contact/">쳻我们</a> </li> </ul> </div> </div> </div> <div id="6waswvsz2" class="clearit"></div> <div id="6waswvsz2" class="YHbanner" style="width:100%"> <div id="6waswvsz2" style="width:100%; height:550px; overflow:hidden;" class="ad"><div id="swfContents_1"></div> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=550 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20180324014933.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180324014944.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190221040452.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> <script language=javascript src="/template/gyhwtz/lib/product.js" type="text/javascript"></script> </div> </div> <div id="6waswvsz2" class="bantop"> </div> <div id="6waswvsz2" class="clearit"></div> <div id="6waswvsz2" class="YH_container"> <div id="6waswvsz2" class="YHpages"> <div id="6waswvsz2" class="YHpages_L"> <div id="6waswvsz2" class="YHleft_top"> <h2>新闻中弨 <strong> News</strong></h2> </div> <div id="6waswvsz2" class="YHleft_bottom"> <div id="6waswvsz2" class="YHsubnav"> <dl> <dt><a href="/news/gsdt/" target="">公司ɨ?/a></dt> <dt><a href="/news/hyzx/" target="">行业资讯</a></dt> </dl> </div> </div> <div id="6waswvsz2" class="YHleft_top"> <h2>쳻我们 <strong> Contact Us</strong></h2> </div> <div id="6waswvsz2" class="YHleft_bottom"> <div id="6waswvsz2" class="YHcontact"> <p>쳻人ϸ李先?/p> <p>؋机: 13595001144,18185181144</p> <p>电话: 0851-85187780</p> <p>̮箱?a href="mailto:1286474435@qq.com">1286474435@qq.com</a></p> <p>地址: 贵阳帱岩区中天渔安新城D4?04?/p> <p>网址?a href="http://aiyiwatch.com">aiyiwatch.com</a></p> </div> </div> </div> <div id="6waswvsz2" class="YHpages_R"> <div id="6waswvsz2" class="YHright_tit"> <div id="6waswvsz2" class="YHplace"> <a href="/">首页</a> > <a href="/news/gsdt/">公司ɨ?/a> > 详细内容 </div> <span>新闻详细</span></div> <div id="6waswvsz2" class="YHpages_cont"> <!--YHpages_cont--> <div id="6waswvsz2" class="detail"> <div id="6waswvsz2" class="content"> <h3>贵州챕培训Є起源介?/h3> <h6>来源?a href='http://aiyiwatch.com/news/91.html'>http://aiyiwatch.com/news/91.html</a></h6> <h6>发布߶间?017-09-06</h6> <div class="public" id="zoom"> <p><p> <span style="font-size:16px;"><br /> </span> </p> <p> <span style="font-size:16px;">       贵州<a href="/sztzpx/" target="_blank">챕培训</a>ļƱЄ起源介绍,具体妱?/span> </p> <p> <span style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;line-height:24px;"><span style="font-size:16px;line-height:24px;">       </span>贵州챕培训中弨介绍?/span>챕来源一个故事,在二战时,大西洋上有船只由于受到攻Կ没,大批船员落水,由于海水冰冷,又远离大陆,绝大多数Є船幸ѹ牲,但仍有极少数的人在经历了߶间Є磨难后终于得以生。当人们在解这些生下来Є人Є情况后,发现一个令人非常٭奇的ɮ,这就是这些生下来Є人不是人们想象Є那ݷ都是些身体强壮Є小顭,而大多数是些年老体弱的人。经过一段时间的调查쩶,解情况,쮶们终于到这个问题Є答案ϸ这些人之؀以能活下来,关键在于这些人有良好Є弨理素质。当他们χ到灾难Є时,首先想到Є是:我一뵦活下ա,一种强烈的求生欲望,而那些年轻的海员可能多Є想到的是ϸ这下我可能就完,我不能活着ƞ去了。当߶有个德ƽ人찔特·汉恩提议,利用一些自勇件和人工设施,让̣些年轻Є海끚一些具弨理д战的活动和项目,以训练和提他们Є弨理素质。后其好Ɋ伦斯?942年成立一؀ֿ德伯威海上训练学校,以年轻海员为训练对象,这是챕训练ߩ的一个雏??/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:16px;"><img src="/uploads/image/20170906/20170906172702_1819.jpg" alt="贵州챕培训Є起源介? width="370" height="195" title="贵州챕培训Є起源介? align="" /><br /> </span> </p> <p> <span style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;line-height:24px;">       </span>二战以后,在英国出现了一种叫OUTWARD-BOUNDЄ管理培训,这种训练利用户外活动Є形式,模拟真实管理情境,对管理Կ和企业家进行弨理和管理两方Ǣ的培训。由于拓展训练这种非常新颖的培训形和̳好的培训效果,很快就风了整个欧洲的培训领并在其后Є半个世纪中发展到全世界。߿今,在全世界28个国家和地区共成立48؀OUTWARD-BOUND统一ͽ名Є拓展训练学ݡ。这些拓展训练学ݡ已经成为一个国际训ݻ织,ݚ部设在ɠ拿大的渥太华。国际拓屿织有一个共同的使命宣言,叫ϸ激发自尊、帮ɩ他人、服ɡ社会、放眼未来?/span> </p> <p> <span style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;line-height:24px;">       </span>ļƱ"ɪ力/放崿"(积?消极)的ݐɛ学模型、以?̢、解、制、超?Є弨理适应规律。其基本ա理为ϸ뵱户外̢项目活动中的情景设置,使参加Կ充分体验所经历Є各种情绪,尤其是负Ǣ情绪,从而深入解自身ֽ或团֟VǢ临Ґ一外界刺激߶的ݐ反应与后果,进而学会制、实现超越?/span> </p> <p> <span style="font-size:16px;">       以上就是贵州챕培训Є起源介᫚内容?/span> </p></p> </div> <p><div>¦?<a href="92.html">贵阳챕基地哪家好?</a></div> <div>下一?<a href="90.html">贵州野外徒步露营公司教你么保养登山?/a></div> </p> </div> <div id="6waswvsz2" class="left"> <div id="6waswvsz2" class="function">【相关标签】ϸ<a href='/key.aspx?k=%b9%f3%d6%dd%cd%d8%d5%b9%c5%e0%d1%b5'>贵州챕培训</a>,</div> </div> <div id="6waswvsz2" class="commend_tit"> <h2>相关新闻</h2> </div> <div id="6waswvsz2" class="commend_list"> <ul> <li><a href="/news/123.html" target="_blank">贵州챕培训:怎样벥Ƣ队文化建设</a></li> <li><a href="/news/117.html" target="_blank">开启拓展培训的正确姿势</a></li> <li><a href="/news/116.html" target="_blank">贵州챕培训公司来发展方向在哪里?</a></li> <li><a href="/news/115.html" target="_blank">贵州챕培训必备벿͟打尴尬的冰小游?/a></li> <li><a href="/news/91.html" target="_blank">贵州챕培训Є起源介?/a></li> </ul> </div> <div id="6waswvsz2" class="commend_tit"> <h2>相关챕</h2> </div> <div id="comment_list"> <div id="6waswvsz2" class="c_product_b"> </div> </div> </div> <!--YHpages_cont--> </div> </div> </div> <div id="6waswvsz2" class="clearit"></div> </div> <div id="6waswvsz2" class="clearit"></div> <div id="footer"> <div id="YHfooter"> <div id="6waswvsz2" class="YHfootnav"> <a href="/">首页</a> | <a href="/about/">走近我们</a> | <a href="/news/">新闻资讯</a> | <a href="/supply/">챕项目</a> | <a href="/contact/">쳻我们</a> | <a href="/4g/" target="_blank">؋机网站</a> | <div id="6waswvsz2" class="cnzz"></div> <style> .cnzz{display:inline} .cnzz div{display:inline !important} </style> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2014-05-20/"></script> Powered by    <p>Copyright© aiyiwatch.com(<a title="复制о接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制о接</a>) 贵州海岸线户外拓展有限公? ˸提供:<a href="http://aiyiwatch.com" target="_blank">贵阳챕</a>,<a href="http://aiyiwatch.com" target="_blank">贵阳챕培训</a>?a href="http://aiyiwatch.com" target="_blank">贵阳챕公司</a>等服?欢迎来咨询!   <div id="6waswvsz2" class="cityspread" style="line-height:24px;">    <strong>热门城徺推广: </strong>    <a href="/city_index.aspx?city=guizhou" title="贵州" target="_blank" rel="nofollow">贵州</a> <a href="/city_index.aspx?city=guiyang" title="贵阳" target="_blank" rel="nofollow">贵阳</a> <a href="/city_index.aspx?city=zunyi" title="ϵ义" target="_blank" rel="nofollow">ϵ义</a> <a href="/city_index.aspx?city=kaili" title="凯里" target="_blank" rel="nofollow">凯里</a> <a href="/city_index.aspx?city=liupanshui" title="六盘? target="_blank" rel="nofollow">六盘?/a> <a href="/city_index.aspx?city=tongren" title="М仁" target="_blank" rel="nofollow">М仁</a> <a href="/city_index.aspx?city=anshun" title="安顺" target="_blank" rel="nofollow">安顺</a> <a href="/city_index.aspx?city=xingyi" title="兴义" target="_blank" rel="nofollow">兴义</a> <a href="/city_index.aspx?city=bijie" title="毕节" target="_blank" rel="nofollow">毕节</a>       </p> </div> <div id="6waswvsz2" style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?0d526aa2c16b69ed94ebdfbeb6130808"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?6e1d38f5678b7b397e507a9bff71e1f2"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><thead id='gnf6w'></thead><label id='gnf6w'><blockquote id='gnf6w'></blockquote></label><p id='gnf6w'></p><small id='gnf6w'><ul id='gnf6w'><bdo id='gnf6w'><dir id='gnf6w'></dir><noframes id='gnf6w'><li id='gnf6w'></li></noframes><small id='gnf6w'></small><ins id='gnf6w'></ins><blockquote id='gnf6w'></blockquote></bdo></ul></small><fieldset id='gnf6w'></fieldset><span id='gnf6w'></span><tfoot id='gnf6w'></tfoot><em id='gnf6w'></em><select id='gnf6w'></select><q id='gnf6w'><sub id='gnf6w'><i id='gnf6w'></i></sub><thead id='gnf6w'><strong id='gnf6w'></strong></thead></q><ul id='gnf6w'></ul><dir id='gnf6w'></dir><code id='gnf6w'><ins id='gnf6w'></ins></code><bdo id='gnf6w'><label id='gnf6w'><pre id='gnf6w'><fieldset id='gnf6w'></fieldset></pre></label></bdo><big id='gnf6w'><ul id='gnf6w'><noframes id='gnf6w'></noframes><tfoot id='gnf6w'><sub id='gnf6w'><sup id='gnf6w'><p id='gnf6w'><legend id='gnf6w'></legend><noframes id='gnf6w'><dd id='gnf6w'><tbody id='gnf6w'><td id='gnf6w'><optgroup id='gnf6w'><strong id='gnf6w'></strong></optgroup><address id='gnf6w'><ul id='gnf6w'></ul></address><big id='gnf6w'></big></td><table id='gnf6w'></table></tbody><pre id='gnf6w'></pre></dd><span id='gnf6w'><b id='gnf6w'></b></span></noframes></p></sup></sub></tfoot><option id='gnf6w'></option></ul></big><address id='gnf6w'><abbr id='gnf6w'></abbr></address><strike id='gnf6w'><font id='gnf6w'></font></strike><ul id='gnf6w'><tbody id='gnf6w'></tbody></ul><sup id='gnf6w'><li id='gnf6w'></li></sup><legend id='gnf6w'></legend><label id='gnf6w'><i id='gnf6w'><td id='gnf6w'><tfoot id='gnf6w'></tfoot><pre id='gnf6w'></pre></td></i></label><strong id='gnf6w'><del id='gnf6w'></del></strong><button id='gnf6w'></button><p id='gnf6w'><tbody id='gnf6w'><q id='gnf6w'><noscript id='gnf6w'><kbd id='gnf6w'></kbd></noscript></q></tbody></p><thead id='gnf6w'><table id='gnf6w'><em id='gnf6w'></em><noscript id='gnf6w'><dl id='gnf6w'><abbr id='gnf6w'></abbr></dl></noscript></table></thead><sup id='gnf6w'></sup><em id='gnf6w'><sub id='gnf6w'><i id='gnf6w'><option id='gnf6w'></option></i><select id='gnf6w'><ul id='gnf6w'></ul></select></sub><center id='gnf6w'><i id='gnf6w'></i></center></em><button id='gnf6w'></button><kbd id='gnf6w'><table id='gnf6w'><em id='gnf6w'><strong id='gnf6w'><ol id='gnf6w'><option id='gnf6w'></option></ol></strong></em><blockquote id='gnf6w'><tfoot id='gnf6w'></tfoot><small id='gnf6w'><b id='gnf6w'></b></small></blockquote><table id='gnf6w'><sup id='gnf6w'><td id='gnf6w'><dt id='gnf6w'><i id='gnf6w'><label id='gnf6w'></label></i></dt></td><div id='gnf6w'></div></sup></table></table><style id='gnf6w'></style></kbd><th id='gnf6w'><noframes id='gnf6w'></noframes></th><div id='gnf6w'></div><dt id='gnf6w'><dd id='gnf6w'></dd><div id='gnf6w'></div></dt><style id='gnf6w'><acronym id='gnf6w'><style id='gnf6w'></style></acronym></style><tr id='gnf6w'><dt id='gnf6w'><small id='gnf6w'></small></dt></tr><ins id='gnf6w'></ins><tt id='gnf6w'></tt><big id='gnf6w'><form id='gnf6w'><tt id='gnf6w'></tt><fieldset id='gnf6w'><center id='gnf6w'><fieldset id='gnf6w'></fieldset></center><ol id='gnf6w'><select id='gnf6w'><style id='gnf6w'><q id='gnf6w'></q><strong id='gnf6w'><tfoot id='gnf6w'><ul id='gnf6w'><legend id='gnf6w'></legend></ul></tfoot></strong></style><abbr id='gnf6w'><dfn id='gnf6w'><noscript id='gnf6w'><sub id='gnf6w'></sub></noscript><li id='gnf6w'></li></dfn></abbr></select><ol id='gnf6w'></ol><dir id='gnf6w'></dir></ol></fieldset><abbr id='gnf6w'><legend id='gnf6w'><acronym id='gnf6w'></acronym></legend><th id='gnf6w'></th></abbr><table id='gnf6w'><strike id='gnf6w'><button id='gnf6w'></button></strike></table></form></big><button id='gnf6w'><style id='gnf6w'></style></button><em id='gnf6w'></em><code id='gnf6w'><dir id='gnf6w'><em id='gnf6w'></em></dir></code><thead id='gnf6w'></thead><dd id='gnf6w'><blockquote id='gnf6w'><table id='gnf6w'><font id='gnf6w'></font><strike id='gnf6w'><optgroup id='gnf6w'><abbr id='gnf6w'><strong id='gnf6w'></strong></abbr></optgroup></strike></table></blockquote></dd><center id='gnf6w'></center><strong id='gnf6w'></strong><small id='gnf6w'><q id='gnf6w'></q></small><font id='gnf6w'></font><ul id='gnf6w'><abbr id='gnf6w'></abbr><dd id='gnf6w'><dd id='gnf6w'><pre id='gnf6w'></pre><ol id='gnf6w'></ol><ins id='gnf6w'></ins></dd></dd><em id='gnf6w'><b id='gnf6w'></b><u id='gnf6w'><code id='gnf6w'></code></u></em></ul><label id='gnf6w'></label><tr id='gnf6w'><style id='gnf6w'><blockquote id='gnf6w'><dfn id='gnf6w'><label id='gnf6w'></label></dfn><th id='gnf6w'></th></blockquote></style><strong id='gnf6w'><strike id='gnf6w'><q id='gnf6w'></q></strike></strong><legend id='gnf6w'></legend><tr id='gnf6w'></tr></tr><ul id='gnf6w'><label id='gnf6w'><li id='gnf6w'></li></label></ul><tbody id='gnf6w'><dir id='gnf6w'><abbr id='gnf6w'><font id='gnf6w'></font></abbr></dir></tbody><bdo id='gnf6w'><fieldset id='gnf6w'><ol id='gnf6w'></ol><noscript id='gnf6w'></noscript></fieldset><td id='gnf6w'></td></bdo><fieldset id='gnf6w'><option id='gnf6w'><ul id='gnf6w'><td id='gnf6w'><legend id='gnf6w'></legend><del id='gnf6w'></del><ins id='gnf6w'></ins><form id='gnf6w'><table id='gnf6w'></table><th id='gnf6w'><tr id='gnf6w'><tt id='gnf6w'><dfn id='gnf6w'><select id='gnf6w'><optgroup id='gnf6w'><select id='gnf6w'></select></optgroup><del id='gnf6w'><small id='gnf6w'></small></del><dd id='gnf6w'><center id='gnf6w'></center></dd></select></dfn><dfn id='gnf6w'></dfn></tt></tr></th></form><dt id='gnf6w'></dt></td></ul></option><tbody id='gnf6w'></tbody><q id='gnf6w'><strong id='gnf6w'></strong></q></fieldset><li id='gnf6w'></li><ul id='gnf6w'></ul><button id='gnf6w'></button><blockquote id='gnf6w'></blockquote><td id='gnf6w'><i id='gnf6w'><span id='gnf6w'></span><style id='gnf6w'><center id='gnf6w'></center><strike id='gnf6w'><code id='gnf6w'><thead id='gnf6w'><button id='gnf6w'></button><div id='gnf6w'><legend id='gnf6w'></legend></div><li id='gnf6w'></li></thead><abbr id='gnf6w'></abbr></code></strike></style><dd id='gnf6w'><th id='gnf6w'></th></dd></i></td><style id='gnf6w'></style><optgroup id='gnf6w'><sup id='gnf6w'><tbody id='gnf6w'></tbody><sup id='gnf6w'></sup></sup></optgroup><select id='gnf6w'><abbr id='gnf6w'><address id='gnf6w'><strike id='gnf6w'></strike></address></abbr><address id='gnf6w'><legend id='gnf6w'></legend></address></select><ol id='gnf6w'></ol><code id='gnf6w'></code><strike id='gnf6w'><button id='gnf6w'></button><tr id='gnf6w'></tr></strike><center id='gnf6w'><del id='gnf6w'><sup id='gnf6w'></sup></del><dt id='gnf6w'><td id='gnf6w'></td></dt></center><sup id='gnf6w'></sup><dt id='gnf6w'></dt><th id='gnf6w'><span id='gnf6w'></span><dd id='gnf6w'><td id='gnf6w'><code id='gnf6w'><center id='gnf6w'></center><acronym id='gnf6w'><td id='gnf6w'><table id='gnf6w'><bdo id='gnf6w'></bdo></table></td></acronym></code></td></dd></th><label id='gnf6w'></label><code id='gnf6w'><kbd id='gnf6w'><big id='gnf6w'><u id='gnf6w'></u></big><th id='gnf6w'></th></kbd></code><form id='gnf6w'><dl id='gnf6w'></dl><th id='gnf6w'><button id='gnf6w'><dd id='gnf6w'></dd></button><form id='gnf6w'><address id='gnf6w'></address></form></th><li id='gnf6w'><li id='gnf6w'></li><td id='gnf6w'><font id='gnf6w'><ol id='gnf6w'><select id='gnf6w'><blockquote id='gnf6w'><dd id='gnf6w'><table id='gnf6w'><dl id='gnf6w'></dl></table><form id='gnf6w'></form><fieldset id='gnf6w'><u id='gnf6w'><i id='gnf6w'><div id='gnf6w'><table id='gnf6w'></table></div></i></u></fieldset><b id='gnf6w'></b></dd></blockquote><li id='gnf6w'><center id='gnf6w'><dir id='gnf6w'></dir></center><table id='gnf6w'></table></li></select></ol><font id='gnf6w'></font></font></td></li></form><q id='gnf6w'><form id='gnf6w'></form><blockquote id='gnf6w'><code id='gnf6w'></code></blockquote></q><abbr id='gnf6w'></abbr><sub id='gnf6w'></sub><q id='gnf6w'><pre id='gnf6w'><em id='gnf6w'></em></pre></q><select id='gnf6w'><dt id='gnf6w'><tr id='gnf6w'></tr></dt><small id='gnf6w'><noscript id='gnf6w'><strong id='gnf6w'></strong><tbody id='gnf6w'></tbody></noscript></small></select><del id='gnf6w'><big id='gnf6w'><u id='gnf6w'></u></big></del><ul id='gnf6w'></ul><fieldset id='gnf6w'><ul id='gnf6w'></ul></fieldset><strike id='gnf6w'><ins id='gnf6w'></ins><button id='gnf6w'></button></strike><span id='gnf6w'></span><table id='gnf6w'><select id='gnf6w'><legend id='gnf6w'><bdo id='gnf6w'></bdo></legend></select></table><kbd id='gnf6w'></kbd><dd id='gnf6w'></dd><fieldset id='gnf6w'></fieldset><p id='gnf6w'><style id='gnf6w'></style><table id='gnf6w'></table><strong id='gnf6w'></strong><ul id='gnf6w'></ul></p><ul id='gnf6w'></ul><label id='gnf6w'></label><dl id='gnf6w'><code id='gnf6w'><q id='gnf6w'><option id='gnf6w'></option></q></code></dl><tr id='gnf6w'></tr><acronym id='gnf6w'></acronym><small id='gnf6w'><style id='gnf6w'><tt id='gnf6w'><option id='gnf6w'><dl id='gnf6w'><ul id='gnf6w'></ul><div id='gnf6w'><q id='gnf6w'><fieldset id='gnf6w'><noframes id='gnf6w'><label id='gnf6w'><u id='gnf6w'><fieldset id='gnf6w'><pre id='gnf6w'></pre></fieldset></u></label><tr id='gnf6w'></tr><address id='gnf6w'><abbr id='gnf6w'><tt id='gnf6w'><span id='gnf6w'><p id='gnf6w'><noframes id='gnf6w'><strike id='gnf6w'></strike></noframes></p></span><dir id='gnf6w'><dir id='gnf6w'><table id='gnf6w'><pre id='gnf6w'></pre></table><legend id='gnf6w'><dd id='gnf6w'><sup id='gnf6w'></sup><del id='gnf6w'></del></dd><b id='gnf6w'></b><address id='gnf6w'></address><li id='gnf6w'></li></legend></dir></dir></tt><abbr id='gnf6w'></abbr><blockquote id='gnf6w'></blockquote><center id='gnf6w'></center></abbr></address></noframes><div id='gnf6w'><center id='gnf6w'><pre id='gnf6w'><b id='gnf6w'><code id='gnf6w'></code><table id='gnf6w'></table></b><optgroup id='gnf6w'><font id='gnf6w'></font><kbd id='gnf6w'></kbd></optgroup></pre></center><noframes id='gnf6w'></noframes></div></fieldset></q><address id='gnf6w'></address></div><dir id='gnf6w'></dir></dl></option></tt></style><div id='gnf6w'><i id='gnf6w'></i></div></small><bdo id='gnf6w'></bdo><form id='gnf6w'><select id='gnf6w'></select></form><code id='gnf6w'><strong id='gnf6w'><table id='gnf6w'><table id='gnf6w'></table><acronym id='gnf6w'></acronym></table></strong><q id='gnf6w'><label id='gnf6w'></label></q><span id='gnf6w'><address id='gnf6w'></address></span><noframes id='gnf6w'><dfn id='gnf6w'><optgroup id='gnf6w'></optgroup></dfn><tfoot id='gnf6w'><bdo id='gnf6w'><div id='gnf6w'></div><i id='gnf6w'><dt id='gnf6w'></dt></i></bdo></tfoot></noframes></code><b id='gnf6w'></b><table id='gnf6w'><acronym id='gnf6w'></acronym></table><q id='gnf6w'><dfn id='gnf6w'></dfn></q><p id='gnf6w'><noframes id='gnf6w'><ul id='gnf6w'></ul></noframes></p><select id='gnf6w'></select><acronym id='gnf6w'></acronym><legend id='gnf6w'></legend><small id='gnf6w'><kbd id='gnf6w'></kbd></small><del id='gnf6w'></del><option id='gnf6w'><blockquote id='gnf6w'><ins id='gnf6w'><big id='gnf6w'><p id='gnf6w'><sup id='gnf6w'></sup></p><span id='gnf6w'></span><b id='gnf6w'><thead id='gnf6w'><option id='gnf6w'><span id='gnf6w'></span></option></thead><table id='gnf6w'><ins id='gnf6w'><option id='gnf6w'><sub id='gnf6w'></sub></option></ins></table></b><table id='gnf6w'></table></big></ins></blockquote></option><abbr id='gnf6w'></abbr><p id='gnf6w'><label id='gnf6w'><tt id='gnf6w'><font id='gnf6w'><li id='gnf6w'><ul id='gnf6w'></ul></li></font><tt id='gnf6w'><ul id='gnf6w'></ul></tt></tt><strong id='gnf6w'></strong><div id='gnf6w'></div><dir id='gnf6w'></dir><fieldset id='gnf6w'><option id='gnf6w'></option></fieldset><pre id='gnf6w'></pre></label><dfn id='gnf6w'><tr id='gnf6w'></tr></dfn></p><fieldset id='gnf6w'><font id='gnf6w'><kbd id='gnf6w'></kbd><blockquote id='gnf6w'></blockquote></font><fieldset id='gnf6w'></fieldset></fieldset><optgroup id='gnf6w'><em id='gnf6w'></em></optgroup><sub id='gnf6w'></sub><dfn id='gnf6w'></dfn><em id='gnf6w'></em><div id='gnf6w'><kbd id='gnf6w'><td id='gnf6w'></td><dt id='gnf6w'><table id='gnf6w'></table></dt></kbd></div><option id='gnf6w'></option><span id='gnf6w'><big id='gnf6w'><strong id='gnf6w'><button id='gnf6w'><td id='gnf6w'><tfoot id='gnf6w'></tfoot></td><sub id='gnf6w'><dl id='gnf6w'><dt id='gnf6w'><small id='gnf6w'></small></dt><button id='gnf6w'><legend id='gnf6w'></legend></button><em id='gnf6w'></em><thead id='gnf6w'></thead><style id='gnf6w'><table id='gnf6w'><tbody id='gnf6w'></tbody><bdo id='gnf6w'></bdo></table></style></dl></sub><label id='gnf6w'></label></button><noscript id='gnf6w'></noscript></strong></big></span><label id='gnf6w'><ul id='gnf6w'><b id='gnf6w'><ol id='gnf6w'></ol><code id='gnf6w'><sub id='gnf6w'><ins id='gnf6w'><tt id='gnf6w'></tt></ins></sub></code><b id='gnf6w'><sub id='gnf6w'><small id='gnf6w'></small><blockquote id='gnf6w'></blockquote><center id='gnf6w'><style id='gnf6w'></style></center><label id='gnf6w'><dt id='gnf6w'></dt><p id='gnf6w'><span id='gnf6w'><noframes id='gnf6w'><fieldset id='gnf6w'></fieldset></noframes></span></p></label></sub><legend id='gnf6w'></legend></b></b></ul></label><q id='gnf6w'><tr id='gnf6w'><kbd id='gnf6w'></kbd><th id='gnf6w'><kbd id='gnf6w'></kbd></th></tr></q><li id='gnf6w'></li><noframes id='gnf6w'></noframes><tt id='gnf6w'><th id='gnf6w'></th><legend id='gnf6w'><strong id='gnf6w'><big id='gnf6w'></big></strong></legend></tt><sup id='gnf6w'><i id='gnf6w'><small id='gnf6w'><ins id='gnf6w'></ins></small><pre id='gnf6w'></pre></i></sup><td id='gnf6w'></td><center id='gnf6w'><thead id='gnf6w'></thead></center><i id='gnf6w'></i><style id='gnf6w'><fieldset id='gnf6w'></fieldset></style><th id='gnf6w'></th><label id='gnf6w'><form id='gnf6w'></form></label><tbody id='gnf6w'></tbody><center id='gnf6w'><td id='gnf6w'></td><dl id='gnf6w'></dl></center><blockquote id='gnf6w'><acronym id='gnf6w'></acronym></blockquote><noscript id='gnf6w'></noscript></div></html>